Monica Albu Construirea Si Utilizarea Testelor Psihologice PDF

Dr ax find fring. Nae Ionescuroza Vanturilor [PDF|TXT]

dr ax find fring

Doud Eunt aga dar momentele ursi insemnate iolootia psihenalitici a faptului religios: subliqi m,area si irosul. Sd mirturisirn mediocrd' ,rJg.

dr ax find fring

I eci, in cel mai bun caz peihologie gi nu metafizicd. Teoria sublimirii poate fi oel mult sugestivd.

Conoeptul de eios nu are nici un fel de limite. Dr ax find fring chestiunea sqhematic expuei. Situagia e deetul de clard.

dr ax find fring

Nu {aoe nimic; srurtern siguri ci va et[rui in teoretizdri. Cei rnai aprigi apdrdtori ai ,ttiiotei" au foet intotdeauna analfab4ii.

I iertane cregtini. Dar la inlelesurile lui chli dintre noi se vor fi gnndit cu dinadinsul?

dr ax find fring

A sdlavilor? A, nul Ci rnai de g"abn a eroilor. A eroilor umili 9i anonimi; a oelor csri.

Welcome to Scribd!

Inseamnd insd roeasta cd un creqtin nu exist{. El este, luptd 9i oere implinirea i 1 l I legii I'ri Dumrezeu. De-gi va gregi aproapele tdu nu de ppte ori' dar de gaptezeci de ori cite gapte, iartiJ pre cl' De sigru.

Cum de poli aduna atita tdrie in sufletul tiu, furcat sA iei asuPra ta Picatul groraY de a te insciuns ca stlpin peste oameni? Deci iarti-I.

Uploaded by

Dar tot Christoe indurdtorul a toate e oel care a luat biciul qi a gonit pe zarafii gi neguetorii cari spurcau casa Dommrlui. I De ce nu. Noi nul Ar fi prea mare indr[sneald, gi orgoliul acesta ne-ar pierde.